RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119/1 z dnia 04.05.2016 r.), dalej „RODO”,

informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jestHOMESP. Z O.O. przy ul. Spacerowej 12  w Wejherowie, 84-200, dane kontaktowe: telefon 731-981-283,  adres e-mail: info@homezn.pl
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wHomesp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie to: ul. Spacerowa 12 , e-mail: rodo@homezn.pl
 3. FirmaHomeSp. z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonywania czynności związanych z administrowaniem / zarządzaniem nieruchomością zgodnie z umową o administrowanie / zarządzanie nieruchomością wspólną (art. 6 ust. 1 lit a,b,c,f „RODO”)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom obiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
 5. Podmioty powiązane zHOMEsp. z o.o.
 6. Podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniuHOMESp. z o.o. na podstawie zawartej z HOME Sp. z o.o. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające)
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie oznaczonych danych jest warunkiem realizacji umowy.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy.
Call Now Button